มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ผ่านมาถึงปีที่ 18 เปรียบได้กับการสั่งสมบารมีมาอันยาวนาน จำนวนนักศึกษาที่จบไป มีทั้งพระและฆราวาสจำนวนมากทางมหาวิทยาลัยได้มอบความรู้คู่คุณธรรม สร้างคนทั้งปริมาณ พร้อมด้วยคุณภาพนับไม่ถ้วน และเราก็ยังจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มอบความรู้ที่แท้จริง ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่ไปตลอดกาล

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2546 ตามดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ว่ามีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ อันจะทำให้มนุษย์ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

DOU เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอาศัยอำนาจตามความในอนุบัญญัติ 10 บรรพ 59 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมาตรา 94739 (b) (6) ของรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa, California 91702, USA และมีสำนักงานกว่า 40 แห่งทั่วโลก สำหรับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ชมรมประสานงานดีโอยู เป็นตัวแทนจัดการด้านระบบการศึกษาในประเทศไทยปรัชญา

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดน เป็นการศึกษาควบคู่กับการดำรงชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม มีความสุขที่แท้จริง และสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องเช่นตนได้

โดยมีเป้าหมายทางการศึกษาคือ

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจเรื่่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี เป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบเย็นมาสู่ชีวิตตนและบุคคลรอบข้าง สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้


ปณิธาน


1. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล

2. มุ่งจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นทั้งความรู้ทางวิชาการและการฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถซึมซับ เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่วิถีชีวิต ที่สมบูรณ์เปี่ยมสุข

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษา เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม จนถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคการฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน จนถึง เดือนสิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม
เป็นการเรียนแบบรายวิชา วิชาละ 5 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาความรู้จากตำราเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (ทำกิจกรรมที่แต่ละชุดวิชาได้กำหนดไว้)

หลักสูตรการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จัดระบบการศึกษาในแนวกว้าง แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร สามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ (รับสัมฤทธิบัตรเป็นรายวิชา)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ผู้ศึกษาต้องศึกษาหมวดรายวิชาบังคับ 8 รายวิชา (ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ของมหาวิทยาลัยได้)

3. หลักสูตรปริญญาตรี ผู้ศึกษาต้องศึกษาหมวดวิชาบังคับ 26 รายวิชา หมวดวิชาเลือก 2 รายวิชา รวม 28 ชุดวิชา


จุดมุ่งหมายในการเปิดการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระธรรมคำสอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมโลก

เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
การศึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกที่ทุกสถาน โดยไร้ขอบเขตการศึกษา ไม่จำกัดเรื่อง เวลา สถานที่

www.douus.com