xel Code -->

.

ทำไมถึงต้องมี “ วันพระ ” ?

ท่านทั้งหลายเคยสังเกตบ้างไหมว่า มีสิ่งที่อยู่ในใจเรา 3 สิ่งด้วยกัน คือ ในจิตใจบางครั้ง เราเองก็อยากจะทำความดี ทำแต่บุญกุศล ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความตั้งมั่น ในจิตใจบางครั้ง เราเองก็อยากจะทำความชั่ว ทำแต่บาปอกุศล ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในจิตใจบางครั้ง เราเองก็อยากจะอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร...

READ MORE

อึม....สวรรค์มีกี่ชั้นกันแน่นะ ?

อึม....สวรรค์มีกี่ชั้นกันแน่นะ ? ชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่ยาวนาน หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายได้ยาก ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส ตราบนั้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน จะเห็นได้ว่ามนุสสภูมิเท่านั้น ที่สามารถสร้างบุญและบาปได้อย่างเต็มที่ ส่วนอบายภูมินั้น...

READ MORE

อานิสงส์การบูชาพระเจดีย์

การบูชาในสิ่งที่ควรบูชานั้น ก่อให้เกิดอานิสงส์ใหญ่อย่างไม่มีประมาณ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลาย คือผู้ที่ควรบูชาอย่างสูงสุด ด้วยคุณธรรมอันเป็นโลกุตตระ เพราะการที่เราบูชาในสิ่งที่ควรบูชานี้ เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับ จนกระทั่งถึงระดับคือพระนิพพาน...

READ MORE

จักรวาลเปรียบเสมือนกรงขังสรรพสัตว์

1.5 จักรวาลเปรียบเสมือนกรงขังสรรพสัตว์ ประเด็นที่จะนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้ออื่นๆ ที่จะทำให้เห็นภาพของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อได้ศึกษาองค์ประกอบของจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์และโครงสร้างของจักรวาลแล้ว เห็นเพียงภาพรวมของจักรวาลเท่านั้น...

READ MORE

วงศ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1.6 วงศ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทำความเข้าใจในการศึกษาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักศึกษาควรทำความเข้าใจถึงการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มิได้มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ทรงบังเกิดขึ้นแล้วมากมายจนนับไม่ถ้วน ซึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอน นำพาสรรพสัตว์ให้หมดกิเลส...

READ MORE

​วัฏจักรของจักรวาล

1.4 วัฏจักรของจักรวาล ความจริงที่จะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับโลกและจักรวาลอีกประการหนึ่งคือ สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืนถาวร สิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงเหล่านั้น ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้น (สํ.สฬา. 18/1/1 มจร) คือ...

READ MORE

ความเป็นจริงของจักรวาล

1.3 ความเป็นจริงของจักรวาล คนในโลกนี้มีหลากหลายความเชื่อด้วยกัน บางคนก็เชื่อว่าโลกนี้มี โลกหน้ามี แต่บางคนก็ไม่เชื่อ ซึ่งเป็นความเห็นคู่โลกมาทุกยุคทุกสมัย เป็นความเห็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ เป็นความเห็นที่ผิด มีผลกระทบต่อการกระทำของมนุษย์...

READ MORE

การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อข่าวการปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพร่ออกไปตามเมืองและแว่นแคว้นต่างๆ ทำให้บุคคลที่มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ เช่น พระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ลิจฉวี เป็นต้น รวม 7 แห่ง ต่างส่งทูตเชิญราชสาสน์มาขอส่วนแบ่งพระสารีริกธาตุ...

READ MORE

การฟังธรรมเทศนา ดีอย่างไร?

การฟังธรรมเทศนา ดีอย่างไร? ภาพ - การฟังธรรมแล้วจะได้บุญนั้น ธรรมะที่เราฟังจะต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า และเราจะต้องตั้งใจฟังและพยายามทำความเข้าใจ เราจึงจะได้บุญ การฟังธรรมเป็นมงคล...

READ MORE

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก ภาพ เต่าตาบอดทุกๆ 100 ปี จะโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำ ความยากที่จะโผล่แล้วหัวสวมห่วงพอดียากขนาดไหน ...

READ MORE