xel Code -->

บทความนานาสาระ

"หลวงพ่อขอให้ลูกๆนำความรู้ และคุณธรรมที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเอง และบุคคลรอบข้างเพราะชาวโลกทั้งหลายกำลังรอลูกๆ ทุกคนที่จะนำแสงสว่างแห่งความดีงามนี้ไปมอบให้ ขอให้ช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" โอวาทหลวงพ่อธัมมชัยโย 7 กรกฏาคม 2556

เส้นทางแห่งพุทธะ

คุกขังสรรพสัตว์ โลก อันเป็นที่อยู่อาศัยของเราใน กามภพนี้ เปรียบเสมือนคุกที่คุมขังสรรพสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมาน และวนเวียนตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน และโลกนี้ยังไม่เที่ยงแท้ ยังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามวัฏจักรของไตรลักษณ์...

READ MORE

จักรวาล คือ กรงขังสรรพสัตว์

จักรวาลเปรียบเสมือนกรงขังสรรพสัตว์ สังสารวัฏ สังสารวัฏเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสำหรับคนทั่วไป ที่มิได้มีความศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีคนจำนวนมากมีความเข้าใจว่า คนเราเมื่อตายแล้วสูญ ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีก จึงดำเนินชีวิตตามความพอใจของตน ไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรม...

READ MORE

ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?

บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้าจำวนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว...

READ MORE

การเดินทางไปสู่ปรโลก

คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่า เมื่อคนใกล้ตาย โดยทั่วไปจะมีลักษณะอารมณ์ ๓ อย่างเกิดขึ้น ปรากฏเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตที่จะชักนำให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ๑. กรรมารมณ์ เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตที่กำลังใกล้ตาย เช่น ถ้าใครเคยฆ่าวัวเพื่อขายเนื้อเป็นประจำ...

READ MORE

The truth of life ใครเชื่อเหตุผล คนนั้นเชื่อ กฎแห่งกรรม ( ความจริงของชีวิต )

บางคนเกิดมาสวย รวยฉลาด บางคนเกิดมา จน โง่เขลา เบา ปัญญา ทุกๆอย่าง ล้วนมีเบื้องหลังเสมอ ใครเชื่อเหตุผล คนนั้นเชื่อ กฎแห่งกรรม การที่จะอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆ ซึ่งอาศัยการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการเห็นของท่าน ไม่ใช่การเห็นด้วยการคิดไตร่ตรอง แต่พุทธองค์...

READ MORE

ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำคัญอย่างไร

ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำคัญอย่างไร 1.1 ความสำคัญของศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิชาความรู้ทางโลก ความรู้ทางโลกนั้นมีการเรียนการสอนหลายศาสตร์หลายสาขาวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์...

READ MORE