xel Code -->

.

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกัน

การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก เพราะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบารมีเป็นเวลายาวนานมากกว่าที่จะเสด็จมาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้น การที่จะมีบุคคลใดคิดที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ จะต้องเป็นบุคคลพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป...

READ MORE

วันพระคือวันกตัญญูกตเวที

วันพระคือวันกตัญญูกตเวที ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมาแล้วทุกคน เพราะชีวิตเมื่อแรกเกิดนั้น ช่วยตัวเองไม่ได้ หิวก็กินด้วยตัวเองไม่ได้ จะขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก็เช็คด้วยตัวเองไม่ได้ เมื่อหนาวจะสวมเสื้อผ้าเอง หาผ้ามาห่ม ให้ความอบอุ่นเองก็ทำไม่ได้ ...

READ MORE

อานิสงส์การสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

อานิสงส์การสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้น เขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ...

READ MORE

ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร สถานที่ที่ชีวิตหลังความตายที่สัตว์ทั้งหลายต้องไปเกิด โดยทั่วไปแล้วความเข้าใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มักจะมีความเชื่อว่า...

READ MORE

โลกมนุษย์ ? ( TIME & DAY ) ปรโลก ?

โลกมนุษย์ ? ( TIME & DAY ) ปรโลก ? เนื่องจากโลกของเรานี้มีลักษณะเป็นทรงกลม (มีแกนกลางเอียงเล็กน้อย) หมุนรอบตัวเอง และโคจรเป็นเส้นทางคล้ายทรงรีรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ส่งผลต่อพื้นที่ต่างๆของโลกได้รับปริมาณแสงแดดแตกต่างกันไป เมื่อแต่ละที่ได้รับแสดงแดดไม่พร้อมกัน...

READ MORE

ทำไมขยันทำบุญ

มีคนถามว่าทำไมขยันทำบุญ มีคำตอบครับ แต่ไม่ใช่คำตอบที่ตอบเอง แต่เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ท่านได้เทศน์เรื่องทำบุญไว้ว่า "ทำไมต้องทำบุญ?" ..เพราะ บุญ เป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูด ความเจริญ มาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุ...

READ MORE

ปรโลก เป็นอย่างไร ?

ปรโลก ท่านผู้มีปัญญาปราชญ์ ท่านเคยรู้สึกบ้างไหมว่า...สักวันหนึ่ง...ตัวเราต้องหลับตาลาโลกอย่างไม่อาจหลีกหนี...ต้องเดินทางไปสู่ปรโลกโดยไม่มีข้อแม้...แล้วปรโลกเป็นอย่างไร ? ถ้าจะพูดถึงเรื่อง นรก,สวรรค์,โลกหน้า ก็จะมีผู้คนบอกว่า ถ้า นรก,สวรรค์,โลกหน้า มีจริงงั้นพาไปดูได้ไหม ? แล้วถามกลับไปว่า...

READ MORE

เส้นทางแห่งพุทธะ

คุกขังสรรพสัตว์ โลก อันเป็นที่อยู่อาศัยของเราใน กามภพนี้ เปรียบเสมือนคุกที่คุมขังสรรพสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมาน และวนเวียนตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน และโลกนี้ยังไม่เที่ยงแท้ ยังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามวัฏจักรของไตรลักษณ์...

READ MORE

จักรวาล คือ กรงขังสรรพสัตว์

จักรวาลเปรียบเสมือนกรงขังสรรพสัตว์ สังสารวัฏ สังสารวัฏเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสำหรับคนทั่วไป ที่มิได้มีความศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีคนจำนวนมากมีความเข้าใจว่า คนเราเมื่อตายแล้วสูญ ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีก จึงดำเนินชีวิตตามความพอใจของตน ไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรม...

READ MORE

ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?

บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้าจำวนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว...

READ MORE