คำอธิบายในการทำข้อสอบ

รหัสวิชา GB101 ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน

คำอธิบายในการทำข้อสอบ

1.จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

2.ในแต่ละข้อ นักศึกษาสามารถเลือกตอบข้อสอบซ้ำได้ 1 ครั้ง

3.ในแต่ละข้อ หากนักศึกษาทำข้อสอบครบ 1 ครั้งแล้ว ระบบจะทำการเปลี่ยนเป็นข้อถัดไป

4.นักศึกษาต้องทำข้อสอบทีละชุดให้ครบ(10 ข้อ)

5.ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์