คำอธิบายในการทำข้อสอบ

รหัสวิชา GB101 ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน

คำอธิบายในการทำข้อสอบ

1.จงคลิ๊กเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

2.คลิ๊ก Check ตรวจคำตอบที่ถูกหรือผิด

3.คลิ๊กContinue ทำข้อสอบข้อถัดไป ทำซ้ำได้ข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น

4.นักศึกษาต้องทำข้อสอบทีละชุดให้ครบ(10 ข้อ) และต้องผ่านเกณฑ์ 60 % จึงจะผ่านไปทำข้อสอบในชุดถัดไปได้

5.ถ้านักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60 % ระบบจะล๊อคทันทีไม่สามารถสอบในข้อสอบชุดถัดไป และไม่สามารถรับประกาศนียบัตรได้

6.นักศึกษาต้องทำข้อสอบให้ครบ 100 ข้อและผ่านเกณฑ์ 60 % จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ โดยกด Complete and Continue จะอยู่ในหน้าถัดไป


Complete and Continue