11.1 มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส

GB102ch11.pdf