บทที่ 5 พรหมภูมิ

บทที่ 5 พรหมภูมิ

เนื้อหาบทที่ 5 พรหมภูมิ

  • 5.1 ความหมายของคำว่า พรหมภูมิ
  • 5.2 หลักฐานเกี่ยวกับพรหม
  • 5.3 ระดับชั้นของรูปพรหม
  • 5.3.1 ปฐมฌานภูมิ 3
  • 5.3.2 ทุติยฌานภูมิ 3
  • 5.3.3 ตติยฌานภูมิ 3
  • 5.3.4 จตุตถฌานภูมิ 7

แนวคิด

พรหมภูมิ เป็นภพหนึ่งซึ่งอยู่ในภพ 3 อันประกอบด้วยกามภพ รูปภพ และอรูปภพ เป็นที่สถิตของรูปพรหมทั้งหลาย บุคคลเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นอกจากจะทำทาน รักษาศีล เป็นปกติแล้ว ยังตั้งใจเจริญภาวนาเป็นประจำ จนสามารถเข้าถึงรูปฌานได้ เมื่อละโลกไปแล้วจึงได้บังเกิดในรูปภพ ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปกว่าเทวภูมิทั้งหลาย

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย สภาพความเป็นอยู่ และที่ตั้งของรูปภพแต่ละชั้นได้อย่างถูกต้อง
  • 2. เพื่อนักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย และลักษณะของรูปพรหมที่อยู่ในแต่ละชั้นได้อย่างถูกต้อง

GL102-บทที่ 5 พรหมภูมิ.pdf