บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก

บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก

เนื้อหาบทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก

 • 1.1 สามัญลักษณะของปรโลกวิทยา
 • 1.1.1 ปรโลกวิทยา คือ อะไร
 • 1.1.2 ปรโลกเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏ
 • 1.1.3 ปรโลกตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์
 • 1.1.4 ปรโลกเป็นของสากลที่ทุกคนไปได้
 • 1.2 สถานที่ตั้งของปรโลก อยู่ในภพ 3
 • 1.2.1 ที่ตั้งปรโลกฝ่ายสุคติ
 • 1.2.2 ที่ตั้งปรโลกฝ่ายทุคติ
 • 1.3 การเดินทางไปสู่ปรโลก
 • 1.3.1 ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางสู่ปรโลก
 • 1.3.2 ลักษณะของอารมณ์ก่อนตายของผู้จะเดินทางไปสู่ปรโลก
 • 1.3.3 จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก
 • 1.3.4 เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก
 • 1.4 การพิสูจน์ปรโลก
 • 1.4.1 การพิสูจน์ปรโลกในสมัยพุทธกาล
 • 1.4.2 การพิสูจน์ปรโลกด้วยพุทธวิธี
 • 1.5 ประโยชน์จากการศึกษาวิชาปรโลกวิทยา

แนวคิด

 • 1. การศึกษาลักษณะทั่วไปของปรโลก เป็นการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตสรรพสัตว์ใน ภพ 3 ปรโลกเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆ อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น ตามอำนาจการกระทำของตนที่ทำครั้งเป็นมนุษย์ ปรโลกตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน
 • 2. สถานที่ตั้งของปรโลก อยู่ในภพ 3 เป็นที่ขังสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน ซึ่งมีทั้งฝ่ายสุคติ และทุคติ หากประกอบกุศลกรรมมากก็จะบังเกิดในปรโลกฝ่ายสุคติ หากประกอบอกุศลกรรมมากก็จะบังเกิดในปรโลกฝ่ายทุคติ
 • 3. ภพมนุษย์เป็นภพเดียวเท่านั้นที่สามารถสั่งสมบุญและบาปได้ เนื่องจากเรามีเวลาจำกัดในโลกนี้ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก โดยการสั่งสมบุญ ด้วยทาน ศีล และภาวนา อย่างเต็มที่ตลอดต่อเนื่องทุกวันอย่าให้ขาด เพื่อที่จะไปสู่สุคติภูมิ
 • 4. ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องปรโลก แม้ไม่เชื่อแต่ก็มีบางส่วนพยายามจะพิสูจน์ด้วยการใช้เครื่องมืออันทันสมัยทางวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้า แต่ก็ไม่สามารถจะค้นหาคำตอบเรื่องนี้ได้ แต่ในทางพุทธศาสตร์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีในการพิสูจน์เรื่องนี้ไว้ยาวนานกว่า 2,000 ปี ด้วยการ ฝึกจิต ทำสมาธิภาวนา อันจะทำให้เกิดคุณวิเศษ คือ มีตาทิพย์ สามารถมองเห็นการกำเนิดของสัตว์ใน ภพภูมิต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของปรโลกวิทยา และสามัญลักษณะของปรโลกได้ อย่างถูกต้อง
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายสถานที่ตั้งของภพภูมิได้อย่างถูกต้อง
 • 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกได้อย่างถูกต้อง
 • 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการพิสูจน์ปรโลกตามพุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง

GL102-บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก.pdf