GB101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : Fundamental Knowledge of Buddhism

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

 • รหัส : GB 101
 • ชื่อชุดวิชา : ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
 • ผู้สอนชุดวิชา : ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

แนวคิดความสำคัญ วิธีการศึกษาและลักษณของพระพุทธศาสนา แก่นของพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และความสำคัญของพระรัตนตรัย หลักคำสอนสำคัญประโยชน์ และความสัมพันธ์ของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ความหมาย ความสำคัญ และวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธีและการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในศาสนพิธี หลักคิดความสำคัญ ลักษณะและวิธีการสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา

1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดลัษณะของพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5. เพื่อให้สามารถแนะนำผู้อื่นให้เข้าใจในหลักคิดและวิธีการสร้างศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 3 หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุ
 • บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี

 • บุคคลทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ประวัติการศึกษา

 • น.ธ.เอก
 • มัชฌิมะอาภิธรรมิกะโท
 • บาลีศึกษา ๖ ประโยค
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มจร.สร.
 • พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มจร.นม.
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสตร์) ม.ธรรมกาย
 • ศศ.บ. (ปรัชญา) ม.รามคำแหง
 • ศษ.บ. (การแนะแนว) ม.สุโขทันธรรมมาธิราช
 • ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) ม.ศิลปากร
 • พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) มจร.

อาจารย์ผู้สอนวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : บทที่ 1-5


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา"
 • [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี
Available in days
days after you enroll
  ข้อสอบปลายภาคปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


คุณอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนฟัง
ได้มากแค่ไหน..............

มรรคมีองค์ 8
อริยสัจ 4
ความไม่ประมาท
นิพพาน
ฯลฯ

contents in this course
เล่มนี้มีคำตอบ......
#ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
สิ่งที่ชาวพุทธพึงศึกษา และเรียนรู้

หนังสือ ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 095-5191911Get started now!