GB101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : Fundamental Knowledge of Buddhism

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

 • รหัส : GB 101
 • ชื่อชุดวิชา : ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
 • ผู้สอนชุดวิชา : ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

แนวคิดความสำคัญ วิธีการศึกษาและลักษณของพระพุทธศาสนา แก่นของพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และความสำคัญของพระรัตนตรัย หลักคำสอนสำคัญประโยชน์ และความสัมพันธ์ของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ความหมาย ความสำคัญ และวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธีและการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในศาสนพิธี หลักคิดความสำคัญ ลักษณะและวิธีการสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา

1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดลัษณะของพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5. เพื่อให้สามารถแนะนำผู้อื่นให้เข้าใจในหลักคิดและวิธีการสร้างศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 2 พระรัตนตรัย : แก่นพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 3 หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับศาสนวัตถุ
 • บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี

 • บุคคลทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ผศ. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ประวัติการศึกษา

 • น.ธ.เอก
 • มัชฌิมะอาภิธรรมิกะโท
 • บาลีศึกษา ๖ ประโยค
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มจร.สร.
 • พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มจร.นม.
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสตร์) ม.ธรรมกาย
 • ศศ.บ. (ปรัชญา) ม.รามคำแหง
 • ศษ.บ. (การแนะแนว) ม.สุโขทันธรรมมาธิราช
 • ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) ม.ศิลปากร
 • พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) มจร.

อาจารย์ผู้สอนวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : บทที่ 1-5


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา"
 • [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


คุณอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนฟัง
ได้มากแค่ไหน..............

มรรคมีองค์ 8
อริยสัจ 4
ความไม่ประมาท
นิพพาน
ฯลฯ

contents in this course
เล่มนี้มีคำตอบ......
#ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
สิ่งที่ชาวพุทธพึงศึกษา และเรียนรู้

หนังสือ ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399

Get started now!