Rskwlocksgyvfy5srryv

GL204 ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

BUDDHAHOOD

ทำไมต้องเรียนชุดวิชา ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • รหัส : GL204
 • ชื่อชุดวิชา : ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ราคา : 1,000 บาท ประกาศนียบัตรออนไลน์
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระปลัดนพดล สิริวํโส
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ลักษณะมหาบุรุษ พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศพระพุทธศาสนา และการปรินิพพาน ยุคพระศรีอริยเมตไตรย ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีสู่ความเป็นพุทธ

 1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างการสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. เพื่อให้ประเมินตนเองตามบารมี 10 ทัศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 5. เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 6. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง
 7. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน การเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 8. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • บทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 4 ก่อนจะเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 5 ลักษณะมหาบุรุษ
 • บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
 • บทที่ 7 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงหลัง)
 • บทที่ 8 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
 • บทที่ 9 ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
 • บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 11 วิถีสู่ความเป็นพุทธะ

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา

  1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

  • สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย 100 คะแนน
  • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

  2.หลักสูตรปริญญาตรี (degree)

  • สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย 100 คะแนน คิดเป็น 60 %
  • ทำแบบฝึกปฏิบัติออนไลน์ คิดเป็น 20 %
  • ทำบันทึกบารมี 10 ทัศออนไลน์ คิดเป็น 20 %
  • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
  • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


หลวงพ่อธัมมชัยโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

 • วุฒิการศึกษา
 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 • รางวัล
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
 • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 1 - 4 และ 6 -11

หลวงพ่อทัตตะชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

  • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
  • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
  • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
  • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe
 • รางวัล
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 5

Your Instructor


พระปลัดนพดล สิริวํโส
พระปลัดนพดล สิริวํโส

พระอาจารย์ประจำวิชา

อุปสมบท : พ.ศ.2534

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย

 • ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้ากองปฏิบัติธรรม หมู่บ้านปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • พระอาจารย์สถาบันธรรมชัย Dhamma Chai Institute (DCI)
 • พระอาจารย์อบรมพระกัลยาณมิตร ทั่วประเทศ รวม 38 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100,000 รูป
 • พระอาจารย์โครงการสมาธิแก้ว
 • พระอาจารย์โครงรักธรรมะ และพระภายใน
 • พระอาจารย์โครงการใจใสเกรด A
 • พระอาจารย์อบรมพระนวกะ วัดพระธรรมกาย
 • หัวหน้าชมรมปล่อยปลาและบูชาเจดีย์
 • เวลา 18.00 น.อธิฐานจิตและจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันผ่าน DMC.TV
 • เวลา 07.30 ปล่อยปลาทุกวัน ที่วัดประทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"(BUDDHAHOOD)
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  สัปดาห์ที่ 7 : บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 9 : บทที่ 8 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 10 : บทที่ 9 ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 11 : บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
Available in days
days after you enroll

สถานี GBN ถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมง

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ

วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ

Get started now!