GL2042 ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธประวัติพระสมณโคดม และพระศรีอริยเมตไตรย

ทำไมต้องเรียนชุดวิชา ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • รหัส : GL2042
 • ชื่อชุดวิชา : ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ราคา : ฟรี
 • ผู้สอนชุดวิชา : : พระปลัดนพดล สิริวํโส
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์ (weeks)
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (hours per week)

พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ยุคพระศรีอริยเมตไตรย ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย ความยิ่งใหญ่ของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีสู่ความเป็นพุทธะ

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างการสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 5. เพื่อให้ประเมินตนเองตามบารมี 10 ทัศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 6. เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 7. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง
 8. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 9. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา


Your Instructor


พระปลัดนพดล สิริวํโส
พระปลัดนพดล สิริวํโส

พระอาจารย์ประจำวิชา

อุปสมบท : พ.ศ.2534

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย

 • ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้ากองปฏิบัติธรรม หมู่บ้านปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • พระอาจารย์สถาบันธรรมชัย Dhamma Chai Institute (DCI)
 • พระอาจารย์อบรมพระกัลยาณมิตร ทั่วประเทศ รวม 38 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100,000 รูป
 • พระอาจารย์โครงการสมาธิแก้ว
 • พระอาจารย์โครงรักธรรมะ และพระภายใน
 • พระอาจารย์โครงการใจใสเกรด A
 • พระอาจารย์อบรมพระนวกะ วัดพระธรรมกาย
 • หัวหน้าชมรมปล่อยปลาและบูชาเจดีย์
 • เวลา 18.00 น.อธิฐานจิตและจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันผ่าน DMC.TV
 • เวลา 07.30 ปล่อยปลาทุกวัน ที่วัดประทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 6 : บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399


Get started now!