อานุภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากบุคคลยุคต้นวิชชา

รวบรวมหลากหลายเรื่องจริง จากบุคคลยุคต้นวิชชา และผู้ประสบอานุภาพ พระรัตนตรัยและวิชชาธรรมกาย

อานุภาพหลวงปู่.. ยุคต้นวิชชา

เล่าจากประสบการณ์จริง ของน้าองุ่น สุขเจริญและลุงฉลอม มีแก้วน้อย ผู้ที่เป็นลูกหลานแท้ๆ ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร)อานุภาพหลวงปู่

รวบรวมหลากหลายเรื่องจริง จากบุคคลยุคต้นวิชชา และผู้ประสบอานุภาพ พระรัตนตรัยและวิชชาธรรมกาย

อานุภาพหลวงปู่ ชุดที่

รวบรวมหลากหลายเรื่องจริง จากผู้ประสบอานุภาพ พระรัตนตรัยและวิชชาธรรมกาย

อานุภาพหลวงปู่ ชุดที่ ๓

รวบรวมหลากหลายเรื่องจริง จากบุคคลยุคต้นวิชชา

และผู้ที่ได้สมัผัสกับอานุภาพ พระรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงปู่

Your Instructor


หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512

วุฒิการศึกษา

  • นักธรรมชั้นโท
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รางวัล

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

  • นักเทคโนโลยีการศึกษา
  • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "อานุภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากบุคคลยุคต้นวิชชา"
  • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  อานุภาพหลวงปู่ จากบุคคลยุคต้นวิชชา
Available in days
days after you enroll

Get started now!