GL309 คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

คุณยายสอนไว้

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


 • รหัส : GL309
 • ชื่อชุดวิชา : คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระครูสมุห์ณรงค์ ทันตจิตโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในหมวด 1 ตน หมวด 2 ความไม่ประมาท หมวด 3 สันโดษ หมวด 4 คบคน หมวด 5 ธรรม หมวด 6 บุญ กรรม หมวด 7 ประพฤติพรหมจรรย์ หมวด 8 อธิษฐาน หมวด 9 อดทน สู้ ทำจริง หมวด 10 อ่อนน้อม หมวด 11 ความสะอาด หมวด 12 ระเบียบวินัย และหมวด 13 การใช้สมบัติ หมวด 14 ปกิณกะ คุณลักษณะพิเศษของคุณยาย และเล่าเรื่องคุณยาย

 1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 3. เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 4. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 5. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงในการเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 6. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 • บทที่ 1 หมวด 1 ตน
 • บทที่ 2 หมวด 2 ความไม่ประมาท
 • บทที่ 3 หมวด 3 สันโดษ และหมวด 4 คบคน
 • บทที่ 4 หมวด 5 ธรรม
 • บทที่ 5 หมวด 6 บุญ กรรม 1
 • บทที่ 6 หมวด 6 บุญ กรรม 2
 • บทที่ 7 หมวด 7 ประพฤติพรหมจรรย์ และ หมวด 8 อธิษฐาน
 • บทที่ 8 หมวด 9 อดทน สู้ ทำจริง
 • บทที่ 9 หมวด 10 อ่อนน้อม หมวด 11 ความสะอาด หมวด 12 ระเบียบวินัย และหมวด 13 การใช้สมบัติ
 • บทที่ 10 หมวด 14 ปกิณกะ
 • บทที่ 11 คุณลักษณะพิเศษของคุณยาย
 • บทที่ 12 เล่าเรื่องคุณยาย

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

 • สอบปลายภาค ปรนัย 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Course CurriculumYour Instructor


พระครูสมุห์ณรงค์ ทันตจิตโต
พระครูสมุห์ณรงค์ ทันตจิตโต

ประวัติพระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต

 • ชาติกาล ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ กรุงเทพฯ
 • อุปสมบท ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

วิทยฐานะทางโลก

 • ประถมศึกษา โรงเรียนขจรศึกษา, โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • อุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยฐานะทางธรรม

 • พ.ศ. ๒๕๓๑ นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนจังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย D.O.U.
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ อภิธรรมบัณฑิต สำนักเรียนพระอภิธรรม ปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย D.O.U.
 • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับฐานานุกรมที่พระครูสมุห์ เป็น พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
 • ผลงานด้านงานเขียน

  • สาระสำคัญพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), นามแฝง ทันต์จิตต์ , อิ่มธรรม เช่น จากยอดดอย, ข้อคิดข้อเขียน,ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๑, ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒, ถ้อยคำนำใจใส ฯลฯ

  รางวัลและเกียรติประวัติ

  • ๑.รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลสุนทรพจน์พิเศษ สถาบันการพูดแบบการทูต พ.ศ. ๒๕๓๐
  • ๒.โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยD.O.U. พ.ศ. ๒๕๕๖
  • ๓.โล่รางวัล บุคคลคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีประทานรางวัล
  • ๔.โล่รางวัล ผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ ๒ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธแห่งโลก ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธีประทานรางวัล

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง "
 • E–mail : [email protected]

Courses Included with PurchaseMP3 คำสอนของคุณยาย 1-3
GL309 คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
สำนักสื่อธรรมะ
FREE
MP3 เรื่องเล่าคุณยาย บันทึกจากความทรงจำ ของรุ่นบุกเบิก สร้างวัดพระธรรมกาย
100 ปี คุณยายร้อยรวมดวงใจ แด่ดวงจันทร์
สำนักสื่อธรรมะ
FREE

Original Price: ฿0


วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


Get started now!