MP3 ทศชาติชาดก

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๓-๑๗

ทศชาติชาดก

ธรรมเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๓ - ๑๗

 • พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน"
 • ผู้อ่าน : โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
 • ภาษา : ไทย
 • วัดพระธรรมกาย
 • หมวดหมู่ : ทศชาติชาดก

1.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๓ เรื่อง พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี

2.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๔ เรื่อง พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี

3.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๔ เรื่อง สุวรรณสาม ผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมี

4.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๕ เรื่อง พระเนมิราช ผู้ยิ่งด้วยอธิฐานบารมี

5.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๕ เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี

6.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่๑๖ เรื่อง ภูริทัต ผู้ยิ่งด้วยศีลบารมี

7.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่๑๖ เรื่อง จันทกุมาร ผู้ยิ่งด้วยขันติบารมี

8.มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี

9.วิธุรบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยสัจจบารมี

10.ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑๗ เรื่อง พระเวสสันดร ผู้ยิ่งด้วยทานบารมี


Course Curriculum


  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  1. พระเตมีย์ ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี
Available in days
days after you enroll
  8. มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี
Available in days
days after you enroll
  9. วิธุรบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยสัจจบารมี
Available in days
days after you enroll

Your Instructor


หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512

วุฒิการศึกษา

 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รางวัล

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
 • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

Get started now!