MD407T สมาธิ 7 เทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย

สมาธิเพื่อการเผยแผ่


ทำไมต้องเรียน วิชาเทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย

 • รหัส : MD 407
 • ชื่อชุดวิชา : เทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 9 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ : 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ทักษะการปฎิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย การสอบประสบการณ์การป้องกันความผิดปกติ
จากการปฎิบัติ ปฎิบัติภายใต้การดูแลของพระอาจารย์ที่ปรึกษา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฎิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
2. เพื่อให้มีความตระหนักในคุณค่าของผลที่เกิดจากการปฎิบัติ เพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
3. เพื่อให้ประเมินความก้าวหน้าในการปฎิบัติของตนเอง และผู้อื่นได้
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการปฎิบัติที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
5. เพื่อสามารถเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของการปฎิบัติ เพื่อไปแนะนำผู้อื่นได้
6. เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการฝึกสมาธิตามบทฝึก และวิธีการปฎิบัติ เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายอย่างต่อเนื่อง

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”


หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ประเด็นการประเมิน สัดส่วนคะแนน
 • 1) สมุดบันทึกธรรม (Diary Book) 60 %
  • บันทึกชั่วโมงนั่งสมาธิ และผลการปฏิบัติธรรมทุกวันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 49 วัน 40 %
  • บันทึกการบ้าน 10 ข้อ 49 วัน 10 %
  • เข้าปฏิบัติธรรมระยะยาว 3 วัน,7 วัน และ 2 สัปดาห์ 10 %
 • 2) สอบปลายภาค 40 %
  • ปรนัย 40 ข้อ 40 คะแนน
 • รวม 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้Your Instructor


พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
 • บรรพชา 20 เมษายน 2539 ณ วัดพระธรรมกายปทุมธานี
 • อุปสมบท 4 เมษายน 2541 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน
  • พระอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสมาธิ
  • พระอาจารย์สถาบันธรรมชัย Dhammachai Institute (DCI)
 • การศึกษา
  • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพฯ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (2 ปี)
  • สอบเทียบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ปี 2551
  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี 2561
 • การศึกษาทางธรรม : เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2553
 • คติประจำใจ
  • ทำความดีเพื่อความดี อยู่อย่างมีเป้าหมาย อยู่ที่ไหนทำตนให้มีคุณค่า
  • เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความสุขสบาย แต่เกิดมาเพื่อสร้างบารมี

Course Curriculumวิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร โทร 095-5191911
Get started now!