MD407 วิชาเทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย

สมาธิเพื่อการเผยแผ่


ทำไมต้องเรียน วิชาเทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย

 • รหัส : MD 407
 • ชื่อชุดวิชา : เทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย
 • ราคา: 800 บาท ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 9 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ : 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ทักษะการปฎิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย การสอบประสบการณ์การป้องกันความผิดปกติ
จากการปฎิบัติ ปฎิบัติภายใต้การดูแลของพระอาจารย์ที่ปรึกษา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฎิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
2. เพื่อให้มีความตระหนักในคุณค่าของผลที่เกิดจากการปฎิบัติ เพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
3. เพื่อให้ประเมินความก้าวหน้าในการปฎิบัติของตนเอง และผู้อื่นได้
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการปฎิบัติที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
5. เพื่อสามารถเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของการปฎิบัติ เพื่อไปแนะนำผู้อื่นได้
6. เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการฝึกสมาธิตามบทฝึก และวิธีการปฎิบัติ เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายอย่างต่อเนื่อง

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา


 • สอบปลายภาค ปรนัย 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้Your Instructor


พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
 • บรรพชา 20 เมษายน 2539 ณ วัดพระธรรมกายปทุมธานี
 • อุปสมบท 4 เมษายน 2541 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน
  • พระอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสมาธิ
  • พระอาจารย์สถาบันธรรมชัย Dhammachai Institute (DCI)
 • การศึกษา
  • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพฯ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (2 ปี)
  • สอบเทียบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ปี 2551
  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี 2561
 • การศึกษาทางธรรม : เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2553
 • คติประจำใจ
  • ทำความดีเพื่อความดี อยู่อย่างมีเป้าหมาย อยู่ที่ไหนทำตนให้มีคุณค่า
  • เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความสุขสบาย แต่เกิดมาเพื่อสร้างบารมี

Course Curriculum


  Ep.2 มหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
Available in days
days after you enroll
  Ep.3 มหาสติปัฏฐานสูตร เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
Available in days
days after you enroll
  Ep.4 มหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
Available in days
days after you enroll
  Ep.5 มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
Available in days
days after you enroll
  Ep.6 อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน
Available in days
days after you enroll
  Ep.7 อานาปานสติสูตร
Available in days
days after you enroll
  Ep.9 การปฏิธรรมสายต่างๆในประเทศไทย
Available in days
days after you enroll
  Ep.10 กำเนิดการปฏิบัติธรรม 5 สายหลัก
Available in days
days after you enroll
  Ep.11 การปฏิบัติธรรมสายพุทโธ
Available in days
days after you enroll
  Ep.12 การปฏิบัติธรรมสายอานาปาสติ
Available in days
days after you enroll
  Ep.13 การปฏิบัติธรรมสายยุบหนอ-พองหนอ
Available in days
days after you enroll
  Ep.14 การปฏิบัติธรรมสายรูปนาม
Available in days
days after you enroll
  Ep.15 การปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399


Get started now!