สมาธิ : ศิลปะพัฒนาสมาธิ : Principles of Meditation

ความรู้ในหลักการปฏิบัติสมาธิ อันเป็นเทคนิคที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันเกิดสัมฤทธิผล

แนะนำรายวิชา ศิลปะพัฒนาสมาธิ

ความรู้ในหลักการปฏิบัติสมาธิ อันเป็นเทคนิคที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันเกิดสัมฤทธิผล


 • รหัส : MD203
 • ชื่อชุดวิชา : ศิลปะพัฒนาสมาธิ
 • ราคา: 800 บาท ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระเวียงแก้ว สุเขธิโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 9 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศาสตร์แห่งสมาธิ หลักสำคัญของการนั่งสมาธิ อิทธิบาท 4 หัวใจสำเร็จของการเข้าถึงธรรม เทคนิคการวางใจในขณะฟังธรรม การเห็นกับความใจเย็น นิวรณ์อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม วิธีแก้ไขอุปสรรคต่างๆ จากการฝึกสมาธิ ตัวอย่างประสบการณ์การเข้าถึงธรรม และการฝึกปฏิบัติสมาธิตามสื่อเสียงนำนั่งสมาธิ เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

 1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติธรรม และเทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำสมาธิ
 2. เพื่อให้มีความตระหนักในการนำคุณค่าของการนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการทำสมาธิ
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิ และนำเทคนิคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ให้กับผู้ฝึกปฏิบัติสมาธิได้อย่างถูกต้อง
 5. เพื่อให้สามารถเรียนรู้จากตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม และนำไปปรับใช้ในการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันของตนเองได้

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

 • สอบปลายภาค ปรนัย 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


 

วิชา ศิลปะพัฒนาสมาธิ

เนื้อหารายวิชาศิลปะพัฒนาสมาธิ ได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม และพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกสมาธิมามากกว่า 10 ปี ได้มาถ่ายทอดความรู้ในการฝึกสมาธิ และวิธีการแก้ไขปัญหาในการฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้ศึกษาทุกท่านสามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างถูกต้อง และเกิดกำลังใจในการฝึกสมาธิ จนกระทั่งเกิดประสบการณ์ภายใน และมีความสุขในการปฏิบัติธรรม

พระเวียงแก้ว สุเขธิโต

 • พระอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
 • พระอาจารย์วิชาศิลปะพัฒนาสมาธิ บรรยายในสัปดาห์ที่ 2
 • หัวข้อ สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต

พระมหาจตุรงค์ จิรัฏฐิโต

 • พระอาจารย์ประจำกองพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย
 • พระอาจารย์วิชาศิลปะพัฒนาสมาธิ บรรยายในสัปดาห์ที่ 3
 • หัวข้อ วิธีแก้ไขอุปสรรคในการฝึกสมาธิ เช่น อุปสรรคจากความมืด อุปสรรคจากความกลัว
 • อุปสรรคจากความกังวลในเรื่องลมหายใจ อุปสรรคจากความตื่นเต้น และอุปสรรคจากความอึดอัด

พระเมธีปริยัติธาดา (พม.ดร.บุญพรม จารุปุญโญ)

 • เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • พระอาจารย์วิชาศิลปะพัฒนาสมาธิ บรรยายในสัปดาห์ที่ 4
 • หัวข้อ อิทธิบาท 4 หัวใจสำเร็จของการเข้าถึงธรรม

นางสาวสมพร พูดจา
 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ ศิลปะพัฒนาสมาธิ (The Art of Meditation Development)
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  สอบรับใบประกาศนียบัตร
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399


Get started now!