PD001 หลักการสร้างความสุขในครอบครัว : Principles to Create Happiness in the Family

ครอบครัวอบอุ่น

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชาหลักการสร้างความสุขในครอบครัว(ครอบครัวอบอุ่น คุณสร้างได้)

 • รหัส : PD001
 • ชื่อชุดวิชา : หลักการสร้างความสุขในครอบครัว
 • ผู้สอนชุดวิชา : อ.ศิริมาส พัฒนะศรี บ.ศ.9
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาถึงคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจึงได้อธิบายถึงหลักการสร้างบารมีเป็นทีมการสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเริ่มจากฝึกฝนตนเอง ให้มีคุณสมบัติ ที่พร้อมผ่าน ปัจจัย 4 และ 5 ห้องแห่งชีวิต ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ทำสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมต่อการ ประพฤติธรรม จนก่อเกิดเป็นทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียวและมีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปได้ทั่วโลก

 1. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและได้ เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อพระพุทธศาสนา จนเกิดความรักที่จะพัฒนาตนเอง รักการสร้างบารมี
 2. เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตนจากการใช้ปัจจัย 4 และเพิ่มเติมความดีผ่าน 5 ห้องแห่งชีวิตโดยปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 ในทุก ๆ กิจกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เรียนทำสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้เหมาะกับการบรรลุธรรม ตามหลักสัปปายะ 4
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างทีมงานไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ทั่วโลกได้

 • บทที่ 1 การสร้างรากฐานครอบครัว
 • บทที่ 2 การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
 • บทที่ 3 ความสามัคคีในครอบครัว
 • บทที่ 4 การแก้ปัญหาอบายมุข
 • บทที่ 5 สอนลูกให้รู้จักชีวิต
 • บทที่ 6 บั้นปลายชีวิต
 • บทที่ 7 ชาวพุทธที่แท้จริง

 • บุคคลทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

2.หลักสูตรปริญญาตรี (degree)

 • ภาคทฤษฎี 70 คะแนน เป็น
  • ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ 70 คะแนน
 • ภาคปฏิบัติ 30 คะแนน วัดผลจากความถูกต้องและความตั้งใจในการทำแบบฝึกปฏิบัติ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

อุปสมบท 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ตำแหน่ง

 • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
 • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
 • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe

รางวัล

ผลงานที่สำคัญ

 • เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย และพัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้า และสามารถขยายศูนย์สาขาออกไปอีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ให้การอบรมศีลธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังวัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับอาราธนาไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
 • มีผลงานการเทศน์สอนที่เรียบง่ายเป็นหนังสือ เทป วีดีโอเทปมากมาย เช่น มงคลชีวิต โอวาทปาติโมกข์ พระแท้ เสขิยวัตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญรอยตามบาทกษัตรา นิทานชาดก ก่อนไปวัด การทำบุญทำทานที่สมบูรณ์แบบ คนดีที่โลกต้องการ แด่นักสร้างบารมี หลักการบริหารตามแบบพุทธวิธี แม่แบบคนดี คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ รัฐศาสตร์เชิงพุทธ หลวงพ่อตอบปัญหา วิสัยบัณฑิต การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม เข้าไปอยู่ในใจ ความดีสากล 5 ประการ ฯลฯ
 • เป็นผู้นำศาสนาพุทธไปเผยแพร่ให้กว้างไกลในนานาประเทศ

อ.ศิริมาส พัฒนะศรี บ.ศ.9

ผู้สอนชุดวิชา หลักการสร้างความสุขในครอบครัว

 • การศึกษาทางโลก
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษาทางธรรม
  • พ.ศ. 2549 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (บ.ศ.9) วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

นางสาวนรญา อัญญ์ฐิญา

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "หลักการสร้างความสุขในครอบครัว"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 1 การสร้างรากฐานครอบครัว - เริ่มต้นการสร้างคู่ชีวิต
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 การสร้างรากฐานครอบครัว - บทบาทการใช้ชีวิตคู่แบบคนรักกัน ที่ต้องมี
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี (วัยเด็กเล็ก)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี (วัยเด็กเล็ก)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี (วัยรุ่น)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 ความสามัคคีในครอบครัว
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 ความสามัคคีในครอบครัว
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 การแก้ปัญหาอบายมุข
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 สอนลูกให้รู้จักชีวิต
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 ชาวพุทธที่แท้จริง
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพหนังสือ หลักการสร้างความสุขในครอบครัว

 • ราคา 200.00 บาท
 • ค่าจัดส่ง 50.00 บาท
 • รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399

Get started now!