MP3 บวชไม่เสียผ้าเหลือง สึกไม่เปลืองผ้าหลาย

หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

หนังสือเสียง

บวชไม่เสียผ้าเหลือง สึกไม่เปลืองผ้าหลาย

  • ผู้เขียน : หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
  • ผู้อ่าน : ปาริชาติ การเกด
  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 1:10 ชั่วโมง

การครองตนอยู่ในเพศสมณะดำเนินชีวิตในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องอาศัยความเมตตากรุณาของพระอุปัชฌาย์ และครูบาอาจารย์ในทางธรรมเป็นที่พึ่งสำคัญในชีวิตสมณะ ด้วยเหตุนี้พระมหาเถระและพระเถระของวัดพระธรรมกายประจำปี พ.ศ. 2548 จึงได้พร้อมใจกันรวบรวมปัจฉิมนิเทศอันทรงคุณค่าที่หลวงพ่อทัตตชีโวได้ให้ไว้ในแต่ละปีมาจัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดยให้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "บวชไม่เสียผ้าหลือง" จากหนังสือ บวชไม่เสียผ้าเหลือง
โดย พระเผด็จ ทตฺตชีโวข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเสียงเล่มนี้:

จัดทำและจัดพิมพ์โดย กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต
จำนวนหน้า : 88 หน้า
จัดพิมพ์เมื่อ : ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548
ครั้งที่ 2 22 เมษายน 2550
ISBN : 978-974-7365-17-7

#บวชไม่เสียผ้าเหลือง #พระเผด็จ ทตฺตชีโว


Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399