MP3 อิตถี 1

หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

หนังสือเสียง

อิตถี1

 • ผู้เขียน : หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
 • ผู้อ่าน : สุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์
 • ภาษา : ไทย
 • หมวดหมู่ : ชาดก
 • รวมระยะเวลาในการเรียน : 6:05 ชั่วโมง


ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเวียนว่ายตายเกิดบำเพ็ญบารมีอยู่

ชาดกอิตถี 5 เรื่องแรกของอิตถีวรรคเกี่ยวข้องกับความวิบัติของสตรีเพศโดยเฉพาะ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับฝ่ายพระภิกษุ และอุบาสกเพื่อให้คลายจากความยินดีในกามคุณ

ไม่ใช่เป็นการประจานผู้หญิงหรือดูถูกสตรีเพศ แต่เป็นการชี้ให้เห็นโทษของกามราคะที่หมักดองในใจของสรรพสัตว์มาหลายภพหลายชาติ

เมื่อได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ย่อมเกิดกำลังใจที่จะออกจากกามพระพฤติเนกขัมบารมีตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายไปในที่สุด

--------------------

 • ความเป็นมาของชาดก
 • อสาตมันตชาดก
 • อนภิรติชาดก
 • ทุราชานชาดก
 • ตักกชาดก
 • อัณฑภูตชาดก

#ชาดก #พระเผด็จ ทตฺตชีโว


Course CurriculumYour Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399