MP3 อิตถี 2

หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

หนังสือเสียง

อิตถี 2

  • ผู้เขียน : หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
  • ผู้อ่าน : สุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์
  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : ชาดก
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 6:00 ชั่วโมง

การศึกษาชาดกเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งการดำเนินชีวิต พระเผด็จ ทัตตชีโว ท่านได้หยิบยกชาดกในหมวดอิตถีวรรคขึ้นมาแสดงแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

ธรรมบรรยายบทนี้เพียบพร้อมด้วยสาระแห่งหลักธรรม และเกร็ดความรู้รอบตัวมีคุณค่ายิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม


--------------------
- จุดกำเนิดอิตถีชาดก
- ชาดกกับนิทานอีสป
- ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน (มุทุลักขณาชาดก)
- ข้อคิดจากเรื่องมุทุลักขณาชาดก
- พี่ ผัว ลูกตัว จะเลือกใคร (อุจฉังคชาดก)
- ตอบข้อสงสัยอุจฉังคชาดก
- ข้อคิดจากเรื่องอุจฉังคชาดก
- เห็นกันไม่ทันไรทำไมจึงรัก (สาเกตชาดก)
- ข้อคิดจากเรื่องสาเกตชาดก


#ชาดก #พระเผด็จ ทตฺตชีโว


Course CurriculumYour Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399