DF102 การทำหน้าที่กัลยาณมิตร : KALYANAMITRA DUTIES

กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

   Watch Promo

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 • รหัส : DF102
 • ชื่อชุดวิชา : การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
 • อาจารย์ประจำวิชา : พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก
 • ผู้สอนชุดวิชา : ดร.จอมพล สุภาพ
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/ สัปดาห์ : 2 - 5 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณสมบัติ และความสำคัญของกัลยาณมิตร หลักธรรมที่สำคัญ และจำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร หลักการพูด การทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง และให้กับผู้อื่น อุดมการณ์ของการเป็นกัลยาณมิตร กระบวนการและขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ประสบการณ์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยสาวก รวมถึงกรณีศึกษาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคปัจจุบัน

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร อีกทั้งสามารถนำหลักธรรมเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการพูด อุดมการณ์ กระบวนการของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
 4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ และมีแนวทางในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยสาวก รวมทั้งเห็นตัวอย่างของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคปัจจุบัน

 • บทที่ 1 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
 • บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร
 • บทที่ 3 หลักการพูด
 • บทที่ 4 การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
 • บทที่ 5 ประสบการณ์การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 • บุคคลทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 60 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

2.หลักสูตรปริญญาตรี (degree)

 • ภาคทฤษฎี 60 คะแนน เป็น
  • ข้อสอบแบบปรนัย 60 ข้อ 40 คะแนน
  • สอบการพูด 20 คะแนน
 • ภาคปฏิบัติ 40 คะแนน วัดผลจากความถูกต้อง และความตั้งใจในการทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก
พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (การตลาด) สถาบันราชภัฏลำปาง

ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการกิจ หลวงพ่อทัตตชีโว


อาจารย์ผู้สอน : ดร.จอมพล สุภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
 • ผู้อำนวยการ/ ผู้รับใบอนุญาต/ ครูใหญ่โรงเรียนการพูดจอมพล
 • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์

ประวัติการศึกษาสูงสุด :

 • ปริญญาเอก สาขาวาทศาสตร์และการสื่อสารมลชน มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยโกลด์เด้นสเตท สหรัฐอเมริกา

นางสาวอุไรวรรณ โคตะระ

ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน :

 • ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "การทำหน้าที่กัลยาณมิตร"
 • email : [email protected]

Course Curriculumวิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


หนังสือ การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 099-1416294


Get started now!