มโนปณิธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย


สารจากอธิการบดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย


แนะนำ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

หลักสูตร DOU มีอะไรบ้าง

ภาพรวมหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนียเป้าหมายการเรียน DOU 1 ล้านคน

1 ล้านคนแรกต้นแบบคนดีที่ชาวโลกต้องการ

DOU มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ใครๆ ก็เรียนได้

นักศึกษาต่างประเทศ สาเหตุที่มาเรียน DOU ?

"วิชาชีวิตยิ่งเรียน ยิ่งสนุก เป็นผู้นำบุญอยู่ต่างประเทศ เรียนแล้วนำความรู้ธรรมไปเผยแผ่ในต่างประเทศ"


คุณสวาท ปรีอารมณ์ เรียนจบตรีเรียนต่อโททันที

"เพราะอยากรู้หลักการเป็นคนดี ชวนพ่อเลิกเหล้าได้สำเร็จ"


แพทย์หญิง ณัฏฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ
"เมื่อเราต้องตายวิชาอื่นก็ใช้ไม่ได้ วิชาที่จะต้องเรียนสำคัญต่อชีวิตหลังความตายน่าจะเป็น DOU และวิชาที่เรียนแล้วได้ใช้เลย คือ วิชากฏแห่งกรรม และวิชาสมาธิ โดยใช้กับคนไข้ที่ดูแลรักษาสาเหตุของการเกิดโรคมาจากวิบากกรรมอะไรบ้าง โดยการแนะนำคนไข้ให้ไปทำบุญแก้วิบากกรรมนั้นๆ"

กัลฯ มนัญญา ทองนวล ทำงานที่สถานทูตอังกฤษ

"ความรู้นี้น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วย เข้าใจเรื่องบุญมากขึ้น"เรียน DOU ความรู้คู่ชีวิต

กัลฯ อภิชาติ เกาะสมบัติ (สาขาการไฟฟ้า)

"ปริญญาที่โดนใจมากเพราะเป็นปริญญาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เคยใผ่ฝันว่าอยากเรียนวิชาเหล่านี้ เพราะคิดว่าเหมาะกับพระและสามเณรอย่างเดียวถึงจะเรียนได้ พอมาเจอดีใจมากอยากให้คนทั่วโลกได้เรียนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นวิชาที่ดีมากๆ จบปริญญาใบแรกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแต่ปริญญาDOUใบที่ 2 ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน เดิน ก็ใช้ได้ตลอดเวลา"

กัลฯ นฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา

(ได้ทำวิจัยเรื่องนิพพาน รู้สึกว่ามีบุญอย่างมากได้มาเรียนDOU และมีโอกาศที่จะได้ศึกษาสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกสอนให้เราหาวิธีการพ้นทุกข์ การที่ได้มาเรียน DOU มาเรียนวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็จะถือเป็นบุญอย่างยิ่ง)ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399