หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย) หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
FREE
พระนพดล คุณโชโต พระนพดล คุณโชโต
฿800
ศูนย์ประสานงาน DOU ศูนย์ประสานงาน DOU
ศูนย์ประสานงาน DOU ศูนย์ประสานงาน DOU
ศูนย์ประสานงาน DOU ศูนย์ประสานงาน DOU
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9) พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
฿800
พระปลัดนพดล สิริวํโส พระปลัดนพดล สิริวํโส
FREE
พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)
฿800
ดร.เขมิกา วรสันต์โต ดร.เขมิกา วรสันต์โต
฿300