xel Code -->

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Buddhism Program

 

2. ชื่อปริญญา

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทยพุทธศาสตรบัณฑิต

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย พธ.บ.

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Buddhism

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.

 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

3.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการของแต่ละประเทศ

3.2 พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3) ขึ้นไป

3.3 มีอายุครบ 18ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

 

4. การสำเร็จการศึกษาผ่านการวัดและประเมินผลทั้ง 28 ชุดวิชา

 

5. โครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต แบ่งได้ดังต่อไปนี้

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ปรับปรุง พ.ศ. 2559ชุดวิชาบังคับ 75 หน่วยกิตชุดวิชาเลือก 65 หน่วยกิตการสัมมนาประมวลความรู้องค์รวม รวม140 หน่วยกิต


เรียนดีโอยูออนไลน์แล้วได้อะไร


หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรสัมฤทธิบัตรพุทธศาสตร์

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate of Buddhism Program

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพุทศาสตร์ไปสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เปิดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์กว่า 30 ชุดวิชา นักศึกษาเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชุดวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใด้แล้ว จะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้และสามารถโอนชุดวชิาเขา้ไปสู่หลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได้อีกทั้งเป็นการรองรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้สะสมชุดวิชาไว้เทียบโอนเช่นกันนับเป็นการเพิ่มโอกาสการศึกษาด้านนพุทธศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนั้นไปประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความสุขให้กับตนเองและบุคคลรอบข้าง เป็นผู้นำด้านศีลธรรม สร้างเครือข่ายคนดีและสังคมในอดุมคติอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

มีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

4. การสำเร็จการศึกษา

ผ่านการวัดและประเมินผลของชุดวิชา