GL203 กฎแห่งกรรม : Law of Karma

ใครเชื่อเหตุผล คนนั้นเชื่อกฏแห่งกรรม

   Watch Promo

แนะนำการเรียนคอร์สออนไลน์ "กฎแห่งกรรม"

ใครเชื่อเหตุและผล คนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรม

 • ชื่อชุดวิชา : GL203 กฎแห่งกรรม
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย


 • VDO Online Course : 6 บทเรียน รวม 60 เรื่อง
 • ระยะเวลาเรียน : 10 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ : 2 - 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เริ่มจากความเป็นมาเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ประเภทการส่งผลของกฎแห่งกรรม ที่มาของความสุขและทุกข์จากกรรม กรรมกำหนดทิศทางชีวิตในปรโลก กรรมกับการเดินทางไปสู่ปรโลก และการดำเนินชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรม โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชารู้ทันวิบากกรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

 • 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักธรรมคำสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาบอกถึงเหตุและผลของการประกอบกรรมดี และกรรมชั่ว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
 • 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดลักษณะนิสัยความละอาย และเกรงกลัวต่อการทำบาป และเห็นคุณค่าของการทำดี
 • 4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในการให้ผลของกรรมว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 5. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ และแยกแยะสิ่งที่ควรกระทำ และสิ่งที่ไม่ควรกระทำได้
 • 6. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์เหตุและผลของกรรมจากกรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม และสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • 7. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้นำในการปฏิบัติกรรมดี และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแก่บุคคลอื่น อันนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องกฎแห่งกรรม
 • บทที่ 2 ชีวิตนี้มีที่มา ทุกชีวิตมีอดีตชาติ
 • บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ
 • บทที่ 4 สิ่งที่ต้องประสบในวันละสังขาร
 • บทที่ 5 สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้
 • บทที่ 6 คุณค่าของชีวิต

 • พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็น
 • ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 80 คะแนน
 • ข้อสอบอัตนัย 20 คะแนน
 • รวม 100 คะแนน
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)
พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)
 • ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 • พระอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎแห่งกรรม

Course Curriculum


  บทที่ 2 ชีวิตนี้มีที่มา ทุกชีวิตมีอดีตชาติ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 สิ่งที่ต้องประสบในวันละสังขาร
Available in days
days after you enroll

เป็นการบรรยายพระธรรมคำสอนที่ดีที่สุดที่บางคนอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน บุคคลควรฟังและปฏิบัติได้จริงหรือไม่ต้องเข้าไปอ่านในนิยายหรือดูบุคคลอื่นเป็นแบบอย่างที่ดี แต่พระครูวิบูลนิติธรรมนำส่งถึงบ้าน นับว่าเป็นบุญกุศลยิ่งที่มีผู้คนได้ฟังได้ยินโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะแสวงหาที่ไปฟัง เราผู้ฟังแล้วเกิดประโยชน์จึงอยากเรียนบอกให้ผู้อื่นได้รู้ได้ยินตามฟังมาเราเข้าใจว่าเป็นการบรรยายธรรมะที่มีประโยชน์มาก
ขอขอบคุณพระครูมาณ.โอกาสนี้ด้วยครับ
Cr. ผู้ติดตาม เพจพระครูวิบูลนิติธรรม

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


Frequently Asked Questions


คอร์สออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เข้าไปที่เว็บไซท์อะไร
สามารถติดตามคอร์สออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้ที่ www.douus.com
DOU เปิดการเรียนออนไลน์ กี่รายวิชา
ปัจจุบัน เปิดการเรียนออนไลน์ ครบทุกรายวิชา ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ช่องทางติดต่อ

โทร 095-5191911
Get started now!