GL305 ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ ภาคที่ 2

ทำไมต้องเรียน วิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์​ • รหัส : GL305
 • ชื่อชุดวิชา :ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
 • ผู้สอนชุดวิชา : อาจารย์ ลือพงศ์ ลีลพนัง
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาชีวประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา ของพระมงคลเทพมุนี (สด จฺนทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ธรรมานุภาพสังฆานุภาพ พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี และชีวประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบสานวิชชาธรรมกายและคำสอนคุณยาย

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา และคุณูปการของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่มีต่อพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย รวมทั้งสังคม ประเทศชาติ และชาวโลกเพื่อให้นักศึกษาได้
 2. เพื่อศึกษาคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สามารถน้อมมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์

 • ภาคที่ 1 ประวัติพระมงคลเทพมนุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • ภาคที่ 2 ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

 • สอบปลายภาค ปรนัย 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


หลวงพ่อธัมมชัยโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

 • อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา
 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 • รางวัล
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 1-5

Your Instructor


อ.ลือพงศ์  ลีลพนัง
อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง
 • อาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 1 ช่วงแรกของชีวิต
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 ชีวิตในวัดปากน้ำ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 หนึ่งไม่มีสองแห่งกองทัพธรรม
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 คุณยายกับหลวงพ่อ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 ชัยชนะของคุณยาย
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 ต้นแบบนักสร้างบารมี
Available in days
days after you enroll
  เข้าสอบรับใบประกาศนียบัตร
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


หนังสือ ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

Get started now!