GL305 อานุภาพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์

อานุภาพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 • ผู้อ่าน : ตะวันธรรม
 • ภาษา : ไทย
 • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต
 • รวมระยะเวลาในการเรียน : 6 ชั่วโมง


Course Curriculum


  อานุภาพคุณยาย
Available in days
days after you enroll

หลวงพ่อธัมมชัยโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

 • อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา
 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 • รางวัล
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 1-5

Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "อานุภาพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง"
 • E–mail : [email protected]

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


Get started now!