GB102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง : Recipe for Success in Life-Development

คู่มือชีวิต มงคลชีวิต 38 ประการ

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง
 • รหัส : GB102
 • ชื่อชุดวิชา : สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง
 • ผู้สอนชุดวิชา : หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว) และพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พ.ม.ด.ร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)
 • พระอาจารย์ประจำวิชา : พระมหาธานินทร์ คณาธาโร
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตตนเองให้มีความก้าวหน้าด้วยหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ความสำคัญของมงคลชีวิต ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดหมวดหมู่มงคลชีวิต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมงคลแต่ละข้อ แนวทางการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนหลักธรรมอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งโลกนี้และโลกหน้า จนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องหลักมงคลชีวิต 38 ประการ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางที่จะนำหลักมงคลชีวิต38 ประการมาใช้พัฒนาตนเองรวมทั้งสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลชีวิต
 • บทที่ 2 มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกตนเองให้เป็นคนดี
 • บทที่ 3 มงคลหมู่ที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
 • บทที่ 4 มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
 • บทที่ 5 มงคลหมู่ที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
 • บทที่ 6 มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • บทที่ 7 มงคลหมู่ที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
 • บทที่ 8 มงคลหมู่ที่ 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
 • บทที่ 9 มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
 • บทที่ 10 มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
 • บทที่ 11 มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
 • บทที่ 12 สรุปสาระสำคัญการพัฒนาตนเองตามสูตรสำเร็จมงคลชีวิต

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

อุปสมบท 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ตำแหน่ง

 • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
 • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
 • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe

รางวัล

ผลงานที่สำคัญ

 • เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย และพัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้า และสามารถขยายศูนย์สาขาออกไปอีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ให้การอบรมศีลธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังวัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับอาราธนาไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
 • มีผลงานการเทศน์สอนที่เรียบง่ายเป็นหนังสือ เทป วีดีโอเทปมากมาย เช่น มงคลชีวิต โอวาทปาติโมกข์ พระแท้ เสขิยวัตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญรอยตามบาทกษัตรา นิทานชาดก ก่อนไปวัด การทำบุญทำทานที่สมบูรณ์แบบ คนดีที่โลกต้องการ แด่นักสร้างบารมี หลักการบริหารตามแบบพุทธวิธี แม่แบบคนดี คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ รัฐศาสตร์เชิงพุทธ หลวงพ่อตอบปัญหา วิสัยบัณฑิต การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม เข้าไปอยู่ในใจ ความดีสากล 5 ประการ ฯลฯ
 • เป็นผู้นำศาสนาพุทธไปเผยแพร่ให้กว้างไกลในนานาประเทศ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พ.ม.ด.ร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)

 • พระอาจารย์ผู้สอน
 • บทที่ 12 สรุปสาระสำคัญการพัฒนาตนเองตามสูตรสำเร็จมงคลชีวิต

พระมหาธานินทร์ คณาธาโร

 • พระอาจารย์ประจำวิชา
นางสาวมยุรา ชมภูยันต์
 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 2 มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกตนเองให้เป็นคนดี
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 มงคลหมู่ที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 มงคลหมู่ที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 มงคลหมู่ที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 มงคลหมู่ที่ 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 10 มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 11 มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ

วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ

หนังสือ สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

Get started now!