GB102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง : Recipe for Success in Life-Development

คู่มือชีวิต มงคลชีวิต 38 ประการ

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง

 • รหัส : GB102
 • ชื่อชุดวิชา : สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง
 • ผู้สอนชุดวิชา : หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว) และพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พ.ม.ด.ร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)
 • พระอาจารย์ประจำวิชา : พระมหาธานินทร์ คณาธาโร
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตตนเองให้มีความก้าวหน้าด้วยหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ความสำคัญของมงคลชีวิต ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดหมวดหมู่มงคลชีวิต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมงคลแต่ละข้อ แนวทางการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนหลักธรรมอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งโลกนี้และโลกหน้า จนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องหลักมงคลชีวิต 38 ประการ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางที่จะนำหลักมงคลชีวิต38 ประการมาใช้พัฒนาตนเองรวมทั้งสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลชีวิต
 • บทที่ 2 มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกตนเองให้เป็นคนดี
 • บทที่ 3 มงคลหมู่ที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
 • บทที่ 4 มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
 • บทที่ 5 มงคลหมู่ที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
 • บทที่ 6 มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • บทที่ 7 มงคลหมู่ที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
 • บทที่ 8 มงคลหมู่ที่ 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
 • บทที่ 9 มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
 • บทที่ 10 มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
 • บทที่ 11 มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
 • บทที่ 12 สรุปสาระสำคัญการพัฒนาตนเองตามสูตรสำเร็จมงคลชีวิต

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

อุปสมบท 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ตำแหน่ง

 • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
 • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
 • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe

รางวัล

ผลงานที่สำคัญ

 • เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย และพัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้า และสามารถขยายศูนย์สาขาออกไปอีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ให้การอบรมศีลธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังวัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับอาราธนาไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
 • มีผลงานการเทศน์สอนที่เรียบง่ายเป็นหนังสือ เทป วีดีโอเทปมากมาย เช่น มงคลชีวิต โอวาทปาติโมกข์ พระแท้ เสขิยวัตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญรอยตามบาทกษัตรา นิทานชาดก ก่อนไปวัด การทำบุญทำทานที่สมบูรณ์แบบ คนดีที่โลกต้องการ แด่นักสร้างบารมี หลักการบริหารตามแบบพุทธวิธี แม่แบบคนดี คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ รัฐศาสตร์เชิงพุทธ หลวงพ่อตอบปัญหา วิสัยบัณฑิต การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม เข้าไปอยู่ในใจ ความดีสากล 5 ประการ ฯลฯ
 • เป็นผู้นำศาสนาพุทธไปเผยแพร่ให้กว้างไกลในนานาประเทศ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พ.ม.ด.ร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)

 • พระอาจารย์ผู้สอน
 • บทที่ 12 สรุปสาระสำคัญการพัฒนาตนเองตามสูตรสำเร็จมงคลชีวิต

พระมหาธานินทร์ คณาธาโร

 • พระอาจารย์ประจำวิชา
นางสาวมยุรา ชมภูยันต์
 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 2 มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกตนเองให้เป็นคนดี
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 มงคลหมู่ที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 มงคลหมู่ที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 มงคลหมู่ที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 มงคลหมู่ที่ 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 10 มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 11 มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

v


หนังสือ สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399Get started now!