GL306 บุคคลยุคต้นวิชชา

ประวัติ และเรื่องราวของพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และฆราวาส ผู้เคยสัมผัสรับใช้ใกล้ชิด กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 • รหัส : GL306
 • ชื่อชุดวิชา : บุคคลยุคต้นวิชชา
 • ผู้สอนชุดวิชา : อ.สมเกียรติ เตชะพารา (อ.สิงหล)
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์ (weeks)
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาประวัติ และเรื่องราวประสบการณ์ ในชีวิตของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ฆราวาส ผู้เคยสัมผัส รับใช้ ใกล้ชิด กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายได้เมตตาถ่ายทอดให้ฟัง

 1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในประวัติ และเรื่องราวประสบการณ์ของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ฆราวาส ผู้เคยสัมผัส รับใช้ ใกล้ชิด กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การเรื่องราวประสบการณ์ของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ฆราวาส ผู้เคยสัมผัส รับใช้ ใกล้ชิด กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 3. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ เรื่องราวประสบการณ์ของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ฆราวาส ผู้เคยสัมผัส รับใช้ ใกล้ชิด กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในการเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 5. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 • บทที่ 1 พระภิกษุยุคต้นวิชชา
 • บทที่ 2 สามเณรยุคต้นวิชชา
 • บทที่ 3 แม่ชียุคต้นวิชชา
 • บทที่ 4 ฆราวาสยุคต้นวิชชา
 • บทที่ 5 เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็น
 • ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 80 คะแนน
 • ข้อสอบอัตนัย 20 คะแนน
 • รวม 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


อ.สมเกียรติ เตชะพารา(อ.สิงหล)
อ.สมเกียรติ เตชะพารา(อ.สิงหล)

อ.สมเกียรติ เตชะพารา (อ.สิงหล)
อาจารย์ประจำวิชาบุคคลยุคต้นวิชชา

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ปัจจุบัน

 • ผู้รวบรวมและเขียนหนังสือบุคคลยุคต้นวิชชา(นามปากกา สิงหล) และเรียบเรียงหนังสือตามรอยธรรมกายของพระครูภาวนามงคล
 • วิทยากรจัดทัวร์ เส้นทางพระผู้ปราบมาร(จัดมา153ทัวร์ จนถึงปัจจุบัน)

ประสบการณ์

 • อาจารย์ติวเตอร์เข้ามหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้บริหารโครงการ ให้กับชมรมฯและมูลนิธิต่างๆ
 • ผู้จัดการค่ายอบรมพัฒนาเยาวชนและแนะแนวการศึกษา
 • ที่ปรึกษาความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก
 • ที่ปรึกษาด้านพิธีกรรมตามวัดต่างๆ


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "บุคคลยุคต้นวิชชา"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculumวิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร 095-5191911

Get started now!