GL305 ประวัติคุณยายอาจารย์ทองสุข สำแดงปั้น

ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ ภาคที่ 1 : Exemplary Conduct of the Principal Teachers of Vijja Dhammakaya

ทำไมต้องเรียน วิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์​

 • รหัส : GL305
 • ชื่อชุดวิชา :ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
 • ผู้สอนชุดวิชา : อาจารย์ ลือพงศ์ ลีลพนัง
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาชีวประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา ของพระมงคลเทพมุนี (สด จฺนทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ธรรมานุภาพสังฆานุภาพ พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี และชีวประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบสานวิชชาธรรมกายและคำสอนคุณยาย

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา และคุณูปการของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่มีต่อพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย รวมทั้งสังคม ประเทศชาติ และชาวโลกเพื่อให้นักศึกษาได้
 2. เพื่อศึกษาคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สามารถน้อมมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์
 • ภาคที่ 1 ประวัติพระมงคลเทพมนุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • ภาคที่ 2 ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

 • สอบปลายภาค ปรนัย 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


อ.ลือพงศ์  ลีลพนัง
อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง
 • อาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 1 : ชีวประวัติคุณยายทองสุข สำแดงปั้น
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง


หนังสือ ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

Get started now!