GL2041 วิธีแห่งพุทธะ : THE WAY OF THE BUDDHA

   Watch Promo

ทำไมต้องเรียนชุดวิชา วิธีแห่งพุทธะ

 • รหัส: GL2041
 • ชื่อชุดวิชา : วิธีแห่งพุทธะ
 • ผู้สอนชุดวิชา : : พระปลัดนพดล สิริวํโส
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ :2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ลักษณะมหาบุรุษ

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างการสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 5. เพื่อให้ประเมินตนเองตามบารมี 10 ทัศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 6. เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 7. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง
 8. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 9. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา


Your Instructor


พระปลัดนพดล สิริวํโส
พระปลัดนพดล สิริวํโส

พระอาจารย์ประจำวิชา

อุปสมบท : พ.ศ.2534

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย

 • ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้ากองปฏิบัติธรรม หมู่บ้านปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • พระอาจารย์สถาบันธรรมชัย Dhamma Chai Institute (DCI)
 • พระอาจารย์อบรมพระกัลยาณมิตร ทั่วประเทศ รวม 38 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100,000 รูป
 • พระอาจารย์โครงการสมาธิแก้ว
 • พระอาจารย์โครงรักธรรมะ และพระภายใน
 • พระอาจารย์โครงการใจใสเกรด A
 • พระอาจารย์อบรมพระนวกะ วัดพระธรรมกาย
 • หัวหน้าชมรมปล่อยปลาและบูชาเจดีย์
 • เวลา 18.00 น.อธิฐานจิตและจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันผ่าน DMC.TV
 • เวลา 07.30 ปล่อยปลาทุกวัน ที่วัดประทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "วิธีแห่งพุทธะ"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  สัปดาห์ที่ 1 : บทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 3 : บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Available in days
days after you enroll
  บทเรียนต่อไป
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399


Get started now!