GL204 ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : BUDDHAHOOD

ทำไมต้องเรียนชุดวิชา ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • รหัส : GL204
 • ชื่อชุดวิชา : ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระปลัดนพดล สิริวํโส
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ: ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ลักษณะมหาบุรุษ พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศพระพุทธศาสนา และการปรินิพพาน ยุคพระศรีอริยเมตไตรย ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีสู่ความเป็นพุทธ

 1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างการสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การสั่งสมบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. เพื่อให้ประเมินตนเองตามบารมี 10 ทัศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 5. เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 6. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง
 7. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน การเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 8. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • บทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 4 ก่อนจะเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 5 ลักษณะมหาบุรุษ
 • บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
 • บทที่ 7 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงหลัง)
 • บทที่ 8 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
 • บทที่ 9 ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
 • บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 11 วิถีสู่ความเป็นพุทธะ

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา

  1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

  • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็น
  • ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 80 คะแนน
  • ข้อสอบอัตนัย 20 คะแนน
  • รวม 100 คะแนน
  • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
  • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้
หลวงพ่อธัมมชัยโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

 • อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา
 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 • รางวัล
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 1 - 4 และ 6 -11

หลวงพ่อทัตตะชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

  • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
  • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
  • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
  • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe
 • รางวัล
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 5

Your Instructor


พระปลัดนพดล สิริวํโส
พระปลัดนพดล สิริวํโส

พระอาจารย์ประจำวิชา

อุปสมบท : พ.ศ.2534

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย

 • ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้ากองปฏิบัติธรรม หมู่บ้านปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • พระอาจารย์สถาบันธรรมชัย Dhamma Chai Institute (DCI)
 • พระอาจารย์อบรมพระกัลยาณมิตร ทั่วประเทศ รวม 38 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100,000 รูป
 • พระอาจารย์โครงการสมาธิแก้ว
 • พระอาจารย์โครงรักธรรมะ และพระภายใน
 • พระอาจารย์โครงการใจใสเกรด A
 • พระอาจารย์อบรมพระนวกะ วัดพระธรรมกาย
 • หัวหน้าชมรมปล่อยปลาและบูชาเจดีย์
 • เวลา 18.00 น.อธิฐานจิตและจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันผ่าน DMC.TV
 • เวลา 07.30 ปล่อยปลาทุกวัน ที่วัดประทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"(BUDDHAHOOD)
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพยิ่งศึกษา
ยิ่งมีความสุข
สุขจากการได้ศึกษา
ประวัติการฝึกฝนตนเอง
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้หมดกิเลส พ้นจากโลกนี้
เข้าสู่พระนิพพาน

หนังสือ ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปรับปรุง)

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 095-5191911

Get started now!