GL101 จักรวาลวิทยา : Buddhist Cosmology

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชาจักรวาลวิทยา

 • รหัส : GL101
 • ชื่อชุดวิชา : จักรวาลวิทยา
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระนพดล คุณโชโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาเรื่องจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ธรรมชาติของโลกและชีวิต องค์ประกอบ ลักษณะและระยะเวลาของโลกและจักรวาล การเวียนว่ายตายเกิด กำเนิดมนุษย์และความเสื่อมของอายุ อันเนื่องมาจากศีลธรรมของมนุษย์เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามพุทธวิธีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา ธรรมชาติของโลก และชีวิต
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ของโลก ชีวิต และศีลธรรม
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องจักรวาลวิทยา
 • บทที่ 2 องค์ประกอบของจักรวาล
 • บทที่ 3 โครงสร้างของจักรวาล
 • บทที่ 4 การกำเนิดจักรวาล โลก และมนุษย์
 • บทที่ 5 ความเสื่อมของจักรวาล
 • บทที่ 6 การแตกทำลายของจักรวาล
 • บทที่ 7 กรณีศึกษาการเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโลก
 • บทที่ 8 สรุปสาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยา

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”
 • ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา


1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

2.หลักสูตรปริญญาตรี (degree)

 • ภาคทฤษฎี 70 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ภาคปฏิบัติ 30 คะแนน วัดผลจากความถูกต้องและความตั้งใจในการทำแบบฝึกปฏิบัติ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


หลวงพ่อทัตตะชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

  • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
  • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
  • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
  • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe
 • รางวัล
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 2

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พ.ม.ด.ร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)

 • นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุปสมบท : 2 มิ.ย.2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • การศึกษา
 • ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
 • ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
 • ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
 • ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท
 • และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ
 • ประธานสงฆ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น
 • การทำงาน
 • ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
 • ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ
 • ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
 • ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
 • มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 3 และ บทที่ 4

Your Instructor


พระนพดล คุณโชโต
พระนพดล คุณโชโต
 • พระอาจารย์ประจำวิชา
 • การศึกษาทางโลก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาทางธรรม
 • นักธรรมเอก
 • การทำงาน
 • พระอาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
 • พระอาจารย์ประจำโครงการอบรมพระนวกะ
 • พระอาจารย์วิทยากรแต่งตั้งของสำนักงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พระอาจารย์ประจำโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "จักรวาลวิทยา"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 5 ความเสื่อมของจักรวาล
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


เรียน DOU แล้ว....
วิชาใน DOU เป็นวิชาที่เข้าถึงหลักเหตุและผลในการใช้ชีวิต
เป็นกรณีศึกษาที่เอามาเตือนสติตัวเองในการดำเนินชีวิตทางกาย วาจา ใจ ทำให้เราไม่ประมาท หลงผิดไปทำในสิ่งผิด ซึ่งก่อให้เกิดวิบากกรรม

การศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้เกิดปัญญา รู้จริงในเรื่องของโลกและชีวิต สามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงาม นำความสุขความสำเร็จมาให้ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

หนังสือจักรวาลวิทยา

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399

Get started now!