GL101 จักรวาลวิทยา : Buddhist Cosmology

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชาจักรวาลวิทยา

 • รหัส : GL101
 • ชื่อชุดวิชา : จักรวาลวิทยา
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระนพดล คุณโชโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาเรื่องจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ธรรมชาติของโลกและชีวิต องค์ประกอบ ลักษณะและระยะเวลาของโลกและจักรวาล การเวียนว่ายตายเกิด กำเนิดมนุษย์และความเสื่อมของอายุ อันเนื่องมาจากศีลธรรมของมนุษย์เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามพุทธวิธีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา ธรรมชาติของโลก และชีวิต
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ของโลก ชีวิต และศีลธรรม
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องจักรวาลวิทยา
 • บทที่ 2 องค์ประกอบของจักรวาล
 • บทที่ 3 โครงสร้างของจักรวาล
 • บทที่ 4 การกำเนิดจักรวาล โลก และมนุษย์
 • บทที่ 5 ความเสื่อมของจักรวาล
 • บทที่ 6 การแตกทำลายของจักรวาล
 • บทที่ 7 กรณีศึกษาการเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโลก
 • บทที่ 8 สรุปสาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยา

 • บุคคนทั่วไป
 • ชุดวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”
 • ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา


1.หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์

2.หลักสูตรปริญญาตรี (degree)

 • ภาคทฤษฎี 70 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ภาคปฏิบัติ 30 คะแนน วัดผลจากความถูกต้องและความตั้งใจในการทำแบบฝึกปฏิบัติ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


หลวงพ่อทัตตะชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

  • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
  • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
  • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
  • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe
 • รางวัล
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 2

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พ.ม.ด.ร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)

 • นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุปสมบท : 2 มิ.ย.2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • การศึกษา
 • ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
 • ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
 • ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
 • ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท
 • และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ
 • ประธานสงฆ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น
 • การทำงาน
 • ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
 • ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ
 • ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
 • ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
 • มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 3 และ บทที่ 4

Your Instructor


พระนพดล คุณโชโต
พระนพดล คุณโชโต
 • พระอาจารย์ประจำวิชา
 • การศึกษาทางโลก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาทางธรรม
 • นักธรรมเอก
 • การทำงาน
 • พระอาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
 • พระอาจารย์ประจำโครงการอบรมพระนวกะ
 • พระอาจารย์วิทยากรแต่งตั้งของสำนักงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พระอาจารย์ประจำโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "จักรวาลวิทยา"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 5 ความเสื่อมของจักรวาล
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


หนังสือจักรวาลวิทยา

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399

Get started now!