ตำนานข้ามชาติคุณครูไม่เล็ก (มหาเสนาบดี แห่งแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวช)

หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

  • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 8 ชั่วโมง

นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ข้ามชาติตั้งแต่พุทธันดรที่แล้ว ซึ่งเป็น เรื่องที่เกิดจาก การฝันในฝัน ที่คุณครูไม่ใหญ่ (พระเทพญาณมหามุนีหรือหลวงพ่อธัมมชโย) ใช้สอนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ทางช่อง DMC โดยมีคำพูดเกริ่นนำก่อนที่จะเทศน์สอนทุกครั้งว่า “หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งที แล้วนำมาเล่าเป็นนิยายปรัมปรา...”

นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป ประวัติศาสตร์ข้ามชาติจะถูกเปิดเผยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง กฎแห่งกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นกำลังใจในการสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...Course Curriculum


  ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก(มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแค้วนพระราชาองค์ที่ออกบวช) ตอนที่ 1-10
Available in days
days after you enroll
  ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก(มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแค้วนพระราชาองค์ที่ออกบวช) ตอนที่ 11-20
Available in days
days after you enroll
  ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก(มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแค้วนพระราชาองค์ที่ออกบวช) ตอนที่ 21-30
Available in days
days after you enroll
  ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก(มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแค้วนพระราชาองค์ที่ออกบวช) ตอนที่ 31-40
Available in days
days after you enroll

Your Instructor


หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512

วุฒิการศึกษา

  • นักธรรมชั้นโท
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รางวัล

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

Get started now!