GL308 พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน้ำสอนอะไร

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

 • รหัสชุดวิชา : GL308
 • ชื่อชุดวิชา : พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระครูสมุห์ณรงค์ ทันตจิตโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี หมวดพระรัตนตรัย หมวดความสุข หมวดที่พึ่ง หมวดทาน หมวดศีล สมาธิ ปัญญา หมวดสังคหวัตถุ หมวดติลักขณาทิคาถา หมวดอริยทรัพย์ หมวดมงคลกถา หมวดความเคารพ หมวดของที่ได้โดยยาก หมวดขันธ์ 5 หมวดประพฤติธรรม หมวดหิริโอตตัปปะ หมวดโอวาทปาฏิโมกข์ หมวดเมตตา หมวดพุทธอุทาน หมวดสติปัฏฐานสูตร หมวดความไม่ประมาท หมวดพระสูตรอื่นๆ และหมวดเบ็ดเตล็ด

 1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในพระธรรมเทศนาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พระธรรมเทศนาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 3. เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 4. เพื่อให้สามารถใฝ่รู้ สืบค้น และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 5. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง และมีศรัทธาเสื่อมใสในพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ในการเป็นต้นแบบการสร้างบารมีของตนเอง
 6. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามแบบอย่างของพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 • บทที่ 1 หมวดพระรัตนตรัย
 • บทที่ 2 หมวดความสุข และหมวดที่พึ่ง
 • บทที่ 3 หมวดทาน
 • บทที่ 4 หมวดศีล สมาธิ ปัญญา
 • บทที่ 5 หมวดสังคหวัตถุ และหมวดติลักขณาทิคาถา
 • บทที่ 6 หมวดอริยทรัพย์ และหมวดมงคลกถ
 • บทที่ 7 หมวดความเคารพ และหมวดของที่ได้โดยยาก
 • บทที่ 8 หมวดขันธ์ 5 และหมวดประพฤติธรรม
 • บทที่ 9 หมวดหิริโอตตัปปะ หมวดโอวาทปาฏิโมกข์ และหมวดเมตตา
 • บทที่ 10 หมวดพุทธอุทาน หมวดสติปัฏฐานสูตร และหมวดความไม่ประมาท
 • บทที่ 11 หมวดพระสูตรอื่นๆ
 • บทที่ 12 หมวดเบ็ดเตล็ด

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”
 • ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

 • สอบปลายภาค ปรนัย 100 คะแนน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรได้
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้


Your Instructor


พระครูสมุห์ณรงค์ ทันตจิตโต
พระครูสมุห์ณรงค์ ทันตจิตโต

ประวัติพระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต

 • ชาติกาล ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ กรุงเทพฯ
 • อุปสมบท ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

วิทยฐานะทางโลก

 • ประถมศึกษา โรงเรียนขจรศึกษา, โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • อุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยฐานะทางธรรม

 • พ.ศ. ๒๕๓๑ นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนจังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย D.O.U.
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ อภิธรรมบัณฑิต สำนักเรียนพระอภิธรรม ปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย D.O.U.
 • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับฐานานุกรมที่พระครูสมุห์ เป็น พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
 • ผลงานด้านงานเขียน

  • สาระสำคัญพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), นามแฝง ทันต์จิตต์ , อิ่มธรรม เช่น จากยอดดอย, ข้อคิดข้อเขียน,ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๑, ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒, ถ้อยคำนำใจใส ฯลฯ

  รางวัลและเกียรติประวัติ

  • ๑.รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลสุนทรพจน์พิเศษ สถาบันการพูดแบบการทูต พ.ศ. ๒๕๓๐
  • ๒.โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยD.O.U. พ.ศ. ๒๕๕๖
  • ๓.โล่รางวัล บุคคลคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีประทานรางวัล
  • ๔.โล่รางวัล ผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ ๒ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธแห่งโลก ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธีประทานรางวัล

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ " พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 9 : 14 หมวดหิริโอตัปปะ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 10 : 18. หมวดสติปัฏฐานสูตร
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399Get started now!