SM652 สมาธิเพื่อความสำเร็จแห่งจุดมุ่งหมายในชีวิต

สมาธิเพื่อความสำเร็จแห่งจุดมุ่งหมายในชีวิต

มาอัปสกิลการใช้ชีวิตให้มีสุข


1. Course Easy Meditation

  • Easy Meditation Ep.1 ศาสตร์แห่งสมาธิ
   • วิทยากร : พม.โกมล สุภจิตฺโต (ปธ.9)
   • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
   • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

  • Easy Meditation Ep.2 สมาธิเพื่อสร้างพลังจิต
   • วิทยากร : ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (ราชบัณฑิต,ปธ.9)
   • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
   • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


2.Course Experienced Meditation

หลักการฝึกสมาธิ ค้นหาแนวปฏิบัติสมาธิของตนเอง

  • Ep1. เทคนิคปฏิบัติธรรม 5 สายในประเทศไทย
   • วิทยากร :พม วุฒิชัย วุฑฒิชโย (ปธ.9, ดร.)
   • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
   • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย
  • Ep2. ประสบการณ์ของครูบาอาจารย์สายสมาธิ
   • วิทยากร :ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (ราชบัณฑิต,ปธ.9)
   • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
   • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


3. Course Deep Meditation

  • Ep1.สมาธิภาคปฏิบัติ
   • วิทยากร : พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุทฺโต
   • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
   • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย
  • Ep2.สมาธิเพื่อความสำเร็จแห่งจุดมุ่งหมายในชีวิต
   • วิทยากร :ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (ราชบัณฑิต,ปธ.9)
   • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
   • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


 • รวมระยะเวลาในการเรียน : 12 ชั่วโมง
 • เข้าเรียนครบ 90 % มีประกาศนียบัตรออนไลน์ นับชั่วโมงเรียนได้
Your Instructor


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์

Foundation for Facilitating of Buddhist Education


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาสัมนาวิชาการออนไลน์ " สมาธิเพื่อความสำเร็จแห่งจุดมุ่งหมายในชีวิต "
 • E–mail : [email protected]

 

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399