MP3 เกิดด้วยสองมือยาย

พระรังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก

หนังสือเสียง

เกิดด้วยสองมือยาย

  • ผู้เขียน : พระรังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
  • ผู้เขียน สมณศักดิ์ปัจจุบัน พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปัจจุบัน
  • ผู้อ่าน : สำนักสื่อธรรมะ
  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต
  • รวมระยะเวลาในการเรียน :3:07 ชั่วโมง

เกิดด้วยสองมือยาย ผู้ปั้นกายธาตุธรรมมา

.....หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ น้อมถวายบูชาธรรม

คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399