MP3 ๑๐๐ปี รอยเท้ายาย

หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

หนังสือเสียง

๑๐๐ ปี รอยเท้ายาย

  • ผู้เขียน : หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
  • ผู้อ่าน : นงนุช ประเสริฐวชิรกุล
  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 11 ชั่วโมง

1. เล่าเรื่องยาย ในร้อยปีรอยเท้ายาย

ฝ่ายวิชาการจึงได้กราบเรียนหลวงพ่อว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ท่านอื่นๆและสาธุชนทั่วไป ได้ทราบเรื่องของคุณยายด้วย เพราะคุณยายเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อก็เปรียบเสมือนอาจารย์ของพวกเราทั้งวัด อีกทั้งการได้ทราบประวัติของคุณยาย ย่อมจะโยงให้เราได้ทราบประวัติของหลวงพ่อ เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรม และการสร้างวัด ในระยะเริ่มแรกด้วย ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของหลวงพ่อทัตตะชีโว ท่านได้เขียนเล่าเรื่องยายได้อย่างละเอียดในช่วงพรรษานี้เอง กันยายน และมอบให้ผ่ายวิชาการจัดพิมพิ์เผยแพร่ในทันที

ผู้ที่อ่านเล่าเรื่องยาย นอกจากจะได้ความรู้ในแง่มุมที่หาฟังได้ยากแล้ว ยังจะได้แง่คิดในความพากเพียร ความทุ่มแทชีวิตจิตใจปฎิบัติธรรมและได้รับผลสำเร็จสมความปรารถนาเป็นการยืนยันธรรมมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า อกาลิโก คือผู้ใดทำดี ผู้นั้นย่อมได้รับผลดีแน่นอนไม่จำกัดด้วยการเวลาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม หวังว่าเล่าเรื่องยายนี้ จะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อ่านทุกท่าน สามารถปฎิบัติตน และปฎิบัติธรรมได้ดีเยี่ยม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาตลอดไป

ขอกราบพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง ที่เมตตาพวกเราทั้งหลายได้เรื่องคุณยาย เพื่อเราทั้งหลายจะได้ทำดี ตามที่คุณยายสอนไว้ด้วย

ผ่ายวิชาการวัดพระธรรมกาย กันยายน 2531

2. ศีล สมาธิ ปัญญา หลักการฝึกคุณธรรมของคุณยาย

พวกเราได้ทราบซึ้งในพระคุณของคุณยายอันไม่มีประมาณของคุณยายอาจารย์อย่างยิ่ง จึงได้ช่วยกันรวบรวมข้อความอันเป็นความบริสุทธิ์ดีงามในเส้นทางธรรมของคุณยายที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้สรรเสริญไว้ อีกทั้งหลักการฝึกคุณธรรมของคุณยายที่พระภาวนาวิรยคุณได้แสดงไว้ในพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อคุณยายละสังขาร เพื่อประกาศก้องในคุณธรรมความดีของคุณยายให้โลกรู้ เพื่อให้ลุกหลานคุณยาย ทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งผู้อ่านทั้งหลายเกิดกำลังใจทุ่มเทปฏิบัติธรรมดำเนินจิตหยุดนิ่ง ศีล สมาธิ และปัญญา เดินตามรอยเท้าคุณยายก้าวติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

3. ทำบุญต้องได้บุญ

หลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่จะไม่มีอยู่จริง เรื่องของบุญก็เช่นกัน...

4.รอยเท้ายาย

ปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะวงการพระพุทธศาสนาเท่านั้น ...ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเสียงเล่มนี้:

จัดทำและจัดพิมพ์โดย กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต
เบอร์โทร : 02-831-1250-2
จำนวนหน้า : 408 หน้า
จัดพิมพ์เมื่อ : ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2531
ISBN : 978-974-235-204-2

เป้าหมายชีวิต แรงบันดาลใจ พระพุทธศาสนา มหาปูชนียาจารย์


Course CurriculumYour Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


 

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399