MP3 คุณยาย IN MY HEART 1-2

หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

คุณยาย IN MY HEART 1-2

 • ผู้เขียน : ตะวันธรรม
 • ผู้อ่าน : ตะวันธรรม
 • ภาษา : ไทย
 • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต
 • รวมระยะเวลาในการเรียน : 8 ชั่วโมง

คำนำ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2552 คณะศิษยานุศิษย์ของคุณยายอาจารย์ทั่วโลก ได้พร้อมใจกันกราบขออนุญาตหลวงพ่อธัมมชโย นำบันทึกความทรงจำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากทั้งที่ได้พบเห็นด้วยตนเอง และได้ยินได้ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ จากคุณยายโดยตรง มารวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือชุด “คุณยาย In My Heart” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

หนังสือชุด “คุณยาย In My Heart” ประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่ม ที่ร้อยเรียงเรื่องราวของคุณยายอาจารย์นับตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งละสังขารตามลำดับดังนี้

เล่มที่ 1: จากทุ่งนาถึงแดนธรรม
เล่มที่ 2: สู่วัดปากน้ำและโรงงานทำวิชชา
เล่มที่ 3: หนึ่งไม่มีสองแห่งกองทัพธรรม
เล่มที่ 4: คุณยายกับหลวงพ่อ
เล่มที่ 5: ชัยชนะของคุณยาย
เล่มที่ 6: ต้นแบบนักสร้างบารมี

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญที่ได้ให้การสนับสนุนหนังสือชุดนี้


Course CurriculumYour Instructor


หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
หลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512

วุฒิการศึกษา

 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รางวัล

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
 • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

 

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399