GL102 ปรโลกวิทยา : The Hereafter

ชีวิตหลังความตาย

ทำไมต้องเรียน ชุดวิชา ปรโลกวิทยา

 • รหัสชุดวิชา : GL102
 • ชื่อชุดวิชา : ปรโลกวิทยา
 • ผู้สอนชุดวิชา : พระนพดล คุณโชโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย

 • ระยะเวลาเรียน : 12 สัปดาห์
 • เรียน : 2 - 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาสภาพการเกิด ลักษณะความเป็นอยู่ และวงจรของชีวิตในภพภูมิต่างๆ ทั้งการเสวยทิพยสมบัติในสุคติภพ การรับทัณฑ์ทรมานในทุคติภพ ตลอดจนศึกษาภพภูมิที่พ้นจากกิเลส ไปจนถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏ

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องวงจรชีวิตในภพภูมิต่างๆ
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของการกระทำที่มีผลต่อการไปสู่ปรโลก
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาป และตั้งใจทำความดียิ่งขึ้นไป

 • บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก
 • บทที่ 2 อบายภูมิ
 • บทที่ 3 มนุสสภูมิ
 • บทที่ 4 เทวภูมิ
 • บทที่ 5 พรหมภูมิ
 • บทที่ 6 อรูปพรหมภูมิ
 • บทที่ 7 โลกุตรภูมิ
 • บทที่ 8 นิพพาน

 • บุคคนทั่วไป
 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”
 • ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์ (Non degree)

 • ภาคทฤษฎี 100 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์
 • กำหนดให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้
หลวงพ่อธัมมชัยโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

 • อุปสมบท 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา
 • นักธรรมชั้นโท
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 • รางวัล
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537: ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547: องค์การอนามัยโลก ได้มอบถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004ประจำปีพุทธศักราช 2547 แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่ [35]
 • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548: ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 • 22 เมษายน พ.ศ. 2548: Mr. S.P. Varma เลขาธิการสมาคม Akhil Bharat Rachanatmak Samaj (All Indian Gandhian Worker Society หรือ ABRS) ได้มาถวายรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award) สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาเยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549: การประชุมขององค์กรยุวสงฆ์โลก WBSY มอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกหรือUniversal Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 1 - 8

หลวงพ่อทัตตะชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว)

  • รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
  • รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8
  • รองประธานมูลนิธิธรรมกาย
  • President of Dhammakaya International Society of North America and Europe
 • รางวัล
 • พระอาจารย์ผู้สอน : บทที่ 1

Your Instructor


พระนพดล คุณโชโต
พระนพดล คุณโชโต
 • พระอาจารย์ประจำวิชา
 • การศึกษาทางโลก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาทางธรรม
 • นักธรรมเอก
 • การทำงาน
 • พระอาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
 • พระอาจารย์ประจำโครงการอบรมพระนวกะ
 • พระอาจารย์วิทยากรแต่งตั้งของสำนักงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พระอาจารย์ประจำโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ

นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาชุดวิชาออนไลน์ "ปรโลกวิทยา"
 • E–mail : [email protected]

Course Curriculum


  บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 ส่งบุญ เสียดาย หากญาติผู้ตายไม่ได้อ่าน
Available in days
days after you enroll

วิชาชีวิต เรียน DOU แล้วได้อะไร เรียนไปทำไม

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


วิชาที่ประทับใจมีอะไรบ้าง

จากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร DOU จากหลากหลายอาชีพ


หนังสือ ปรโลกวิทยา

ราคา 200.00 บาท

ค่าจัดส่ง 50.00 บาท

รวม 250.00 บาท

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399


Get started now!